powered by FreeFind
 
   
הקדמה
מדריך זה מלמד כיצד ניתן לבנות אתר אינטרנט באמצעות תוכנת וורד
הפרקים:
  • תכנון מקדים
  • בניית עמוד ראשי
  • שמירה
  • קישורים
  • מאחורי הקלעים
  • העלאת אתר לרשת האינטנרט
  • בדיקת אתר

  • נספחים:
  • בניית טבלאות בוורד


בסוף כל פרק מופיעים לחצני "המשך" וחזור, למעבר לעמוד או לפרק הבא"
בראש העמוד מופיעים הפרקים, וניתן לדפדף בינהם
תכנון מקדים
///////////